مصاحبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری با شبکه سهند آذربایجان شرقی

دکتر امیر اصیل در حاشیه نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ربع رشیدی با شبکه سهند آذربایجان شرقی مصاحبه اختصاصی داشتند. 

مصاحبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری با ماهنامه تحلیل

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر با ماهنامه تحلیل در خصوص دستاوردهای یک ماه اخیر مصاحبه ویژه داشتند.

مصاحبه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری با نشریه ربع رشیدی

در این مصاحبه 20 طرح سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر که به نمایشگاه ربع رشیدی آورده شده بود تشریح گردید.

 

G