تعریف کارگران قراردادی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت کارتریج
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول آلارم قرارداد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول مدیریت قرارداد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تغییر تحول اموال
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت آلارم
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت پیمانکاران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
مدیریت استعلام
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بارگزاری اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول دریافت اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول بازگشائی پاکات
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR