تبریز ایران

تخصص یا تعهد ؟

از شهید گرانقدر دکتر چمران پرسیدند تعهد بهتر است یا تخصص؟ وی در جواب گفت می‎گویند تقوا از تخصص لازم‎تر است، آن را می‎پذیرم. اما می‎گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‎پذیرد، بی‎تقواست.

مسئولیت های اجرائی

سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

کنسرسیوم شرکتهای ICT آذربایجان شرقی

عضو هیئت مدیره

موسسه پژوهش و فناوری رها

عضو هیئت مدیره

پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر

عضو هیئت مدیره

توسعه گران نرم افزار آذربایجان

قائم مقام مدیر عامل

توسعه گران فناور صبا

عضو هیئت مدیره

مسئولیت های علمی و تحقیقاتی

تولید کیوسکهای الکترونیکی

شرکت توسعه گران فناور صبا

ساخت دستگاه های تصفیه بیمارستانی

موسسه پژوهش و فناوری رها

طرح جایگاه های سوخت

کنسرسیوم مفتاح - توسعه گران

علاقمندیهای شخصی

هر انسانی در زندگی خود علاقمندیهایی را دارد که شخصیت او را شکل می دهند این علاقمندیها خواه ناخواه بعد از چهل سالگی دیگر تغییر نمی یابند. 

کسب افتخارات 

حضور در مراسمات و بازدیدها