تبریز ایران
بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری از پروژه تفرجگاه آرال
www.ARALPARK.ir

دکتر امیر اصیل در مورخه 99/11/20 از تفرجگاه آرال بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفتند.

بازدید مدیر عامل سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مراکز نوآوری استان اردبیل