تبریز ایران
جلسه مشترک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

در جلسه مشترک فیمابین دکتر سعید غریب خواجه ( مدیر عامل سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی) و دکتر امیر اصیل ( مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر) راهکارهای همکاری فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری از پروژه تفرجگاه آرال
www.ARALPARK.ir