تبریز ایران
جلسه مشترک مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر

در جلسه مشترک با دانشگاه شهید مدنی و با حضور آقای دکتر علی اعجمی ( معاون پژوهش و فناوری) دکتر بیگی ( مدیر مرکز رشد) و دکتر محمدرضائی ( مدیر مرکز ارتباط با صنعت ) و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر ، راهکارهای همکاری دوجانبه بحث و بررسی شد.

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی