تبریز ایران
بازدید مدیر عامل سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مراکز نوآوری استان اردبیل

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیل بازدید نمودند.

جلسه مشترک مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر