ماژول کنترل کیفی داخلی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول Look Back
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول آزمایشات تاییدی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ایمنی بهداشت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول اهدا عضو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تولید خون اطفال
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تولید فراورده
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول Run کاری RPR
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR