ماژول ارسال کیسه و لوله
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
پلاکت فرزیس
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول خونگیری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تعیین نوع کیسه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول خودحذفی
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تعیین نوع اهدا
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پرونده های مشابه
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پذیرش و ثبت نام
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پایان روز کاری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پایان شیفت کاری
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR